Obchodní podmínky

 1. Společnost stockx a.s. (dále jen „Správce“) je autorem a provozovatelem internetové platformy portálu XiDgr v jehož rámci nabízí zákazníkům (dále jen „Zákazník“) možnost účasti na spekulačních obchodních příležitostech. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) stanovují pravidla pro spolupráci Správce a Zákazníka.
 2. Smlouva vzniká registrací Zákazníka na portálu provozovaného správcem na webu xdigr.cz (dále jen „portál“, dále jen „Smlouva“). Registrace probíhá na základě Zákazníkem zvoleného přihlašovacího jména a hesla, s následným požadavkem na ověření Zákazníkem zadané e-mailové adresy. Registrací Zákazník zároveň akceptuje tyto OP. Zákazníkovi vznikne přístup do klientské sekce bezprostředně po registraci.
 3. Správce nabízí na Portálu jednotlivé příležitosti k obchodování s různými aktivy (akcie, kryptoměny, jiné komodity) na různých trzích a platformách (dále jen „Slot“). Každý Slot je na Portálu vždy specifikován popisem obchodu (komodita, platforma), délkou trvání, datum spuštění, možným výnosem, indexem rizikovosti, celkovou výší částky, která je k realizaci Slotu Správcem požadována a informací o tom, zda lze do Slotu vkládat i po jeho spuštění nebo nikoliv. Sloty (veškeré obchodní transakce s ním spojené) realizuje Správce a/nebo subjekt jím určený.
 4. Zákazník si na portálu vybere konkrétní Slot, označí částku, kterou hodlá do Slotu vložit a svůj výběr potvrdí. Minimální částka činí 50,- Kč. Systémem Správce bude následně vygenerován příkaz k úhradě Zákazníkem zvolené částky. Částka se hradí v penězích, není-li u Slotu uvedeno jinak, a to na účet Správce.
 5. Nebude-li v příkazu vygenerovaném dle čl. 4. uvedeno jinak, je částka splatná do 3 dnů od potvrzení výběru. Nebude-li částka Zákazníkem uhrazena ani do 14 dnů, je Správce oprávněn předmětnou transakci stornovat. V případě, že se jedná o Slot, do něhož nelze vkládat po jeho spuštění, budou neuhrazené objednávky Zákazníků stornovány automaticky ke dni spuštění Slotu; v případě Slotu, do něhož lze vkládat i po spuštění, budou neuhrazené objednávky stornovány ke dni ukončení Slotu a vyúčtovány jako nulové.
 6. Slot může být podmíněn naplněním zájmu o úhradu celé částky vyžadované pro realizaci Slotu. Tato částka a doba, do které musí být ze strany Zákazníků shromážděna, je vždy uvedena ve specifikaci Slotu. Správce se může rozhodnout, že bude Slot realizovat i v případě nenaplnění vyhlášeného limitu. Správce oznámí každému Zákazníkovi, který provedl úhradu dle čl. 3., zda ve stanovené lhůtě došlo či nedošlo ke shromáždění požadované částky a zda bude nebo nebude Slot realizován. Nebude-li Slot realizován, vrátí Správce každému ze Zákazníků jím uhrazenou částku, nedohodnou-li se jinak.
 7. Každý Slot bude Správcem vyhodnocen po uplynutí stanoveného času. Následně bude Správcem provedeno vyúčtování pro jednotlivé Zákazníky, které jim Správce uloží do jejich klientské sekce. Nebude-li se Zákazníkem dohodnuto jinak, vrátí Správce Zákazníkovi vklad případně snížený o ztrátu, kterou Slot vygeneroval, a vyplatí Zákazníkovi podíl na zisku, bude-li jej Slotem dosaženo, do jeho uživatelské peněženky zřízené Zákazníkem v rámci procesu registrace dle čl. 2. Požádá-li o to Zákazník, vyplatí mu Správce Zákazníkem zvolenou část jeho uživatelské peněženky na bankovní účet Zákazníka uvedený jím při registraci.
 8. Je-li vysoce pravděpodobné, že Slot může přinést vysokou ztrátu, které lze zabránit či ji zmírnit ukončením obchodování, je Správce oprávněn rozhodnout o předčasném ukončení Slotu.
 9. Klientský účet je nepřevoditelný. Zákazník není oprávněn požadovat vrácení vkladu v průběhu obchodování v rámci Slotu.
 10. Komunikace a jednání smluvních stran při realizace smluvního vztahu bude vedena prostřednictvím e-mailů (e-mailová adresa Správce je uvedena na portálu, e-mailová adresa Zákazníka bude uvedena při registraci na portálu). Smlouva však může být měněna a ukončována pouze písemně.
 11. Správce je oprávněn komunikovat a jednat vůči Zákazníkovi i tak, že příslušný dokument uloží do jeho klientského účtu na portálu. V takovém případě se dokument považuje za doručený 5. dnem ode dne uložení, bez ohledu na to, jestli se Zákazník do své sekce na portálu přihlásí nebo nikoliv. Správce neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou zneužitím přihlašovacích údajů Zákazníka do jeho sekce na portálu.
 12. Zákazník bere na vědomí, že ač Správce a obchodní partneři, s nimiž spolupracuje, vynakládají při realizaci Projektu a jednotlivých Slotů maximální profesionální úsilí, není Zákazníkovi garantován zisk ani návratnost částek jím vložených, neboť úspěšnost je závislá i na okolnostech, které Správce ani jeho obchodní partneři nemohou nijak ovlivnit. Zákazník bere na vědomí, že za nepříznivých okolností může dojít ke ztrátě i ve výši celé vložené částky. Správce proto neodpovídá Zákazníkovi za žádnou škodu případně mu vzniklou při plnění této smlouvy, ledaže by se jednalo škodu způsobenou Správcem úmyslně či jeho hrubou nedbalostí. Správce neodpovídá za ušlý zisk na straně Zákazníka za žádných okolností. Vůči Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, se zřeknutí se nároku na náhradu škody uplatní pouze v rozsahu, v jakém to neodporuje § 1814 písm. a) OZ.
 13. Informace, které si strany po dobu účinnosti smlouvy poskytnou, se považují za důvěrné a druhá smluvní strana není oprávněna tyto informace použít či využít jinak, než při plnění smluv týkajících se projektů, ledaže bude druhou smluvní stranou této mlčenlivosti zbavena. Každá smluvní strana zodpovídá za dodržení této povinnosti i za třetí osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy důvěrné informace zpřístupní. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Tato povinnost neplatí pro případ sporu mezi smluvními stranami řešeného soudem či jiným příslušným orgánem.
 14. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, není nezbytný souhlas Zákazníka ani členů jejich statutárního orgánu se zpracováním jeho osobních údajů. Informace o právech subjektů údajů vyplývajících pro ně z Nařízení jsou uveřejněny na webu www.xdigr.cz/gdpr .
 15. Zákazník je povinen při registraci na Portálu potvrdit, že on ani členové jeho statutárních orgánů nejsou politicky exponovanými osobami ani osobami, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti. Pokud by v průběhu plnění této smlouvy došlo ke změně kterékoliv z těchto skutečností, je o tom Zákazník povinen Správce neprodleně informovat. Pokud by se ukázalo, že Zákazník o kterékoliv z těchto skutečností Správci neuvedl pravdu, a v případě neoznámení o změně kterékoliv z těchto okolností ze strany Zákazníka, je Správce oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 16. Správce je na základě příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinen provádět identifikaci a kontrolu osob podléhajících identifikaci, plnit svou informační povinnost a pro tento účel získávat a zpracovávat údaje o osobách podléhajících identifikaci, jimiž je Zákazník a v případě Zákazníka – právnické osoby členové jeho orgánů a jeho skutečný majitel, jak jej definuje zákon. Za tím účelem je Správce oprávněn požadovat, a Zákazník povinen Správci poskytnout identifikační doklady těchto osob a další dokumenty a informace nutné k řádné identifikaci a kontrole tak, jak ji zákon požaduje, tedy zejména, nikoliv však výlučně dokumenty a informace týkající se zdroje peněžních prostředků Zákazníka. Dojde-li ze strany státních orgánů k blokaci účtů či aplikace Správce, k pozastavení činnosti Správce či k vyšetřování Správce, kvůli Zákazníkovi, který uvedl nepravdivé údaje, je Zákazník povinen Správci a všem ostatním Zákazníkům nahradit škodu, která jim tím bude způsobena, a to včetně nákladů na právní, účetní a další odborné služby.
 17. Zákazník je povinen Správci bezodkladně oznámit jakoukoliv změnu týkající se svých identifikačních údajů, stejně jako každou změnu týkající se skutečností, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti Zákazníkovi hrozí finanční ztráta, včetně možného obstavení účtu.
 18. Na Smlouvu se nepoužije § 558 odst. 2 Občanského zákoníku v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, a dále tato ustanovení OZ : § 1740 odst. 3, § 1748, § 1765-1766, § 1793–1795, § 1799, § 1800, § 1899, § 1971, § 1987 odst. 2 a § 2050. Správce i Zákazník prohlašují, že se necítí být slabší smluvní stranou. Práva či pohledávky vzniklé z této smlouvy nesmí Zákazník postoupit bez předchozího písemného souhlasu Správce. Správce je oprávněn postoupit Smlouvu nebo její části, práva, povinnosti a pohledávky za Zákazníkem vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu a Zákazník s tím výslovně souhlasí.
 19. V ostatním řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud Správce tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, se může v případě sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, která je příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.
 20. Správce je oprávněn tyto OP jednostranně změnit. Změnu oznámí Správce tak, že Zákazníkovi doručí změnu podmínek prostřednictvím jeho e-mailové adresy. Zákazník má právo změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dnů.
 21. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.12.2023.